Stu­dentlekene Bergen Chal­lenge så dagens lys i 2010. To av NHHs mest engas­jerte sjeler, Mar­tin Schütt og Kjetil Sand hadde deltatt under Stu­dentlekene i Trond­heim og denne erfarin­gen skulle danne grunnlaget for en fan­tastisk reise. Hal­van­net år senere var det et fak­tum: Bergen Chal­lenge hadde fått innvil­get leker av stu­den­tidretts­for­bun­det og 1100 deltakere tok turen til Norges beste stu­dentby for innbitt konkur­ranse, fest og moro med stu­den­ter fra hele landet.

Siden den gang har SLBC etablert seg som et solid merke­vare lokalt så vel som nasjon­alt. Nesten to tusen deltakere fylte ban­ket­t­loka­lene i Grieghallen for to år siden og helt siden da har organ­isas­jo­nens mange friv­il­lige job­bet knall­hardt med å fylle og overgå for­vent­nin­gene til tilbakeven­dende deltakere fra det ganske land.

Helt fra beg­yn­nelsen i 2011 har SLBC hatt en et todelt fokus: Idrett og kul­tur i skjønn har­moni. År for år har organ­isas­jo­nen oppar­bei­det seg erfarin­gen og de pro­fesjonelle rammene som skal fore­ligge rundt idret­tene under et SL og kul­tur­pro­gram­met utvides både kval­i­ta­tivt og kvan­ti­ta­tivt for hver gjennomføring.

SLBC arran­geres hov­ed­sake­lig av 450 friv­il­lige funksjonærer fra Norges Han­delshøyskole. I 2016 har vi for første gang åpnet for å rekrut­tere skoleam­bas­sadører nasjon­alt. Vi håper at dette vil kunne trekke enda flere deltakere til arrange­mentet og sprenge grensene for hva som tidligere har vært mulig å få til. Målet er 2000 deltakere og pro­gram­met vi har liggende klart for dere er bedre enn noen gang tidligere: Nye idret­ter, nye haller, større kap­a­sitet, nye kul­tur­til­bud, større fes­ti­val­camp og mye mer ven­ter dere i Bergen når vi ses til åpn­ingsser­e­monien som selv stiller Gan­dalf til skamme, på festplassen!

Velkom­men til Bergen 12.-16. Okto­ber 2016!

Preben Stub­berud
Leder Stu­dentlekene Bergen Challenge